neoIT Marcin Szparaga
ul.Sandomierska 10/29
26-600 Radom

NIP:948-213-26-43    REGON:140726607

Konto bankowe:
mBank 77 1140 2004 0000 3102 4415 9083

 

Warunki świadczenia usług hostingowych przez NeoIT.

§1

Postanowienia ogólne
1. Zakres i warunki świadczenia przez NeoIT z siedziba
w Radomiu usług określają Umowa, Cennik i Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych zwany dalej Regulaminem.
2. Niniejsze Warunki świadczenia usług hostingowych zwane dalej Warunkami stanowią załącznik do Umowy w zakresie świadczenia usług hostingowych.

§ 2

Definicje pojęć
Użyte w Warunkach określenia oznaczają:
. usługi - usługi hostingowe i kolokacyjne świadczone przez NeoIT na rzecz Abonenta
. okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Abonenta wobec NeoIT z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez NeoIT na fakturze,
. Umowa - umowa zawarta pomiędzy NeoIT i Abonentem o świadczenie usług,
. urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług.
. panel administracyjny - panel do zarządzania usługami, udostępniany Abonentowi na czas świadczenia usług.
. konto administracyjne - adres skrzynki pocztowej Abonenta na który wysyłane są komunikaty i powiadomienia od NeoIT. Abonent jest zobligowany do zadeklarowania takiego adresu w panelach administracyjnych udostępnionych przez NeoIT.

§ 3

Umowa o świadczenie usług
1. Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:
a. przez aktywacje usługi poprzez stronę internetowa NeoIT
i opłacenie zamówionej usługi. NeoIT zaprzestanie świadczenia
usługi w przypadku braku wniesienia przez Abonenta opłaty w terminie 14 dni od dnia aktywacji usługi hostingowej poprzez Internet. Brak wniesienia opłaty w tym terminie będzie uważane za odstąpienie przez Abonenta od umowy.
b. przez zawarcie umowy bezpośrednio z pełnomocnikiem NeoIT.
2. Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 1a. nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej http://www.neoit.pl
3. Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 1b. posiada formę pisemna.
4. Skutki braku wskazania danych konta administracyjnego lub podanie nieprawidłowych danych konta administracyjnego spoczywają na Abonencie.

§ 4

Ograniczenia świadczenia usługi
1. NeoIT może rozwiązać umowę lub zawiesić świadczenie usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy realizowane przez Abonenta usługi lub czynności powodują zakłócenia pracy działania urządzeń. Takimi usługami lub działaniami są w szczególności:
a) udostępnianie aplikacji typu Ad serwer (serwer banerów reklamowych)
b) udostępnianie serwera baz danych na potrzeby usług realizowanych poza serwerami NeoIT
c) wykonywanie skryptów oraz zapytań SQL powodujących zakłócenia
pracy urządzeń
d) utrzymywanie przez Abonenta treści nielegalnych (oprogramowanie, pliki audio i video) lub sprzecznych z prawem.
e) utrzymywanie przez Abonenta serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez NeoIT.
2. W dniu rozwiązania umowy NeoIT bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące sie na serwerach.

§ 5

Odpowiedzialność i obowiązki Abonenta
1. Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Abonentów,
2. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci;
3. Abonent nie może wykorzystywać urządzeń NeoIT do przesyłania
niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze
masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (From, To) lub zawierających sfałszowane nagłówki.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy NeoIT
w sposób inny od wymienionych w pkt 3 oraz § 6 pkt 4 powinny być zgłaszane w trybie reklamacyjnym.

§ 6

Prawa i obowiązki NeoIT
1. W celu zabezpieczenia danych Abonenta, NeoIT zobowiązane jest
wykonywać całościową kopie bezpieczeństwa danych przynajmniej raz
w tygodniu. Kopia wiadomości e-mail będzie dokonana tylko dla wiadomości nie pobranych przez Abonenta z serwera. Odtworzenie danych w przypadku
awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.
2. NeoIT zobowiązuje sie do podjęcia działań zabezpieczających urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych. NeoIT nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).
3. NeoIT zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą identyfikatora i hasła jednoznacznie identyfikującego Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy identyfikatora i hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. NeoIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. NeoIT zaleca Abonentom regularna zmianę hasła identyfikującego Abonenta.
4. NeoIT zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych
i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy NeoIT przed
przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek e-mailowych o charakterze masowym (SPAM). Stosowane mogą być miedzy innymi następujące techniki:
a. odrzucanie wszelkich połączeń bądź przesyłek e-mail pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów NeoIT) skargi,
b. blokowanie kont użytkowników poczty NeoIT, na których wpłynęły
(zweryfikowane przez administratorów NeoIT) skargi,
c. odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe (w szczególności
Rangers, ORDB, SpamHaus, SpamCop) czarnych listach
(w szczególności. http://www.nospam-pl.net/rbl.php, http://www.ordb.org/lookup/)
d. odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antyspamowe NeoIT za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców
e. odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antywirusowe NeoIT za zawierające wirusy
f. odrzucanie połączeń badz przesyłek e-mail, które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości przesyłek w krótkim okresie czasu)
g. odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS
h. odrzucanie przesyłek e-mail zawierających sfałszowane nagłówki
i. odrzucanie połączeń z domen nie posiadających rekordu SPF
(http://spf.pobox.com)

§ 7

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym NeoIT w związku ze świadczeniem usługi

1. Dostęp do publicznej sieci Internet.
2. Komputer, terminal lub inne urządzenie na którym dostępne jest
oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony WWW poprzez protokół HTTP zabezpieczony szyfrowaniem SSL
(http://wp.netscape.com/eng/ssl3/).

§ 8

Świadczenie usług dla konsumentów
1. Do świadczenia usług Abonentom będącym konsumentami stosuje się Regulamin z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienia konsumentów.
2. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Jeżeli NeoIT nie może spełnić świadczenia zawiadomi o tym konsumenta w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci cała otrzymana od niego sumę pieniężna za Usługę.
4. Warunkiem zawarcia Umowy przez Konsumenta jest uprzednie dokonanie przez niego potwierdzenia zapoznania się przez niego z Regulaminem, Warunkami, Cennikiem Umowa oraz informacja o:
a. możliwości korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczna
anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile jest to możliwe
technicznie,
b. udostępnianych przez NeoIT środkach technicznych
zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych droga elektroniczna,
przetwarzaniu danych osobowych

§ 9

Zmiana Warunków
1. O zmianach Warunków NeoIT zawiadomi Abonentów droga
elektroniczna przekazując informacje na konto administracyjne Abonenta przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Warunków.
2. Przedłużenie umowy na kolejny okres rozliczeniowy jest równoznaczne
z akceptacja nowych Warunków.

§ 10

Postanowienia końcowe
1. Warunki wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2006 roku.

 

 

 © neoIT.pl 2007
| regulamin uslug w neoIT | polityka prywatnosci | praca | kontakt